Crònica sessió 2 de maig 2018

 

Dimecres, 2 de maig de 2018

ANNA PIELLA VILA

Professora titular del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB. Coordinadora, amb el Dr. Jordi Grau, del Grup d’Estudi Transcultural del Parentiu (getp-GRAFO). Les seves línies de recerca es centren en les relacions de parentiu dels pobles aborígens australians des d’una perspectiva transcultural i l’etnografia, i en l’actualitat s’orienten cap a les representacions del parentiu i la vinculació entre parentiu i infecunditat. Ha realitzat estudis de postgrau i treball de camp a Austràlia (Northeast Queensland) sobre la construcció del parentiu en una comunitat aborigen dyirbal. Algunes de les seves publicacions són Familias y Parientes. Referentes identitarios y puentes culturales (2006), Procreación, crianza y género. Aproximaciones antropológicas a la parentalidad (ed. 2010), Childless Children. A Cross-Cultural Approach to Childlessness and Kinship (2013), o  La parentalidad desde el parentesco. Un concepto antropológico e interdisciplinar (2016), junt amb M. Valdés, a Quaderns-e ICA. Monogràfic. Volum: 21 (2) pàg. 4-20

DIVERSITAT DE MODELS FAMILIARS I DE CONVIVÈNCIA EN LA NOSTRA SOCIETAT

Les famílies constitueixen unitats socials que s’inscriuen dins d’un context econòmic, polític i cultural que es va transformant i al qual  es van adaptant.  No existeix en la nostra societat un únic model familiar -tampoc en el passat- però actualment ha augmentat la pluralitat de formes de convivència. No es tracta del final de la família tal i com la coneixem fins ara. La institució familiar en qualsevol de les seves modalitats, tot i els canvis sociodemogràfics i culturals, segueix mantenint un important nivell funcional per a la continuïtat sociocultural dels grups i les persones. Cal destacar la diversitat, capacitat adaptativa i elasticitat de les estructures familiars, en les quals les famílies actuen com a frontisses entre els seus membres i la societat en què es desenvolupen.

DIVERSITAT DE MODELS FAMILIARS I DE CONVIVÈNCIA EN LA NOSTRA SOCIETAT

Anna Piella Vila

 Josep Fatjó
En la nostra societat no existeix un únic model familiar. En l’actualitat ha augmentat considerablement la pluralitat de formes de convivència. Això no vol dir que sigui el final de la família tal i com la coneixem fins ara.
Hem d’entendre la família, des del punt de vista de l’Antropologia Cultural i Social, segons les diversitats culturals i, també, des de les relacions interculturals. L’Etnografia, basada en el treball de camp, ens ajuda a entendre aquesta variabilitat.
Ho dividim en diferents apartats:
Parentiu: És el sistema de referència social (producció, organització política, etc.) L’anàlisi de com s’organitzen les societats respecte als fets bàsics de la vida: sexualitat, descendència, residència, etc. És a dir, quines són les relacions socials vinculades al fet biològic en la mesura en què cada societat interpreta els processos genètics segons patrons de la pròpia cultura.
Família: És el grup social que reuneix les següents característiques: marit, esposa, fills i altres elements que la poden compondre. Pot tenir origen en el matrimoni o en una altra unió. Els seus membres estan units per: lligams, drets i obligacions, drets i prohibicions sexuals, sentiments psicològics (amor, afecte, temor, respecte).
Tipologia clàssica: Família en funció del tipus de matrimoni: monògam, poligàmic (poligínia i poliàndria). En funció del tipus de residència: unitat pre-existent. Nova unitat: famílies independents (Nuclears).
Funcions de la família: Reproducció, socialització i educació, econòmica, referencial i identitària i assistencial.
Diversitat i continuïtat: No existeix un únic model de família. Se’n poden distingir quatre tipus: Família troncal patrilocal, extensa matrilineal, bilateral (nuclear) i natolocal.
Les famílies tenen unes característiques constants: l’edat tardana en el matrimoni, les estratègies matrimonials (homogàmia) i les estructures de grups domèstics (famílies nuclears, monògames).
Canvis i indicadors: Especialment des del punt de vista legislatiu: Llars unipersonals, disminució de l’índex de natalitat, increment de les parelles de fet, la legislació dels matrimonis homosexuals i l’increment de divorcis.
Models familiars i formes de convivència actuals: Ens trobem davant d’una gran varietat de models i formes de convivència. Pel que fa a les famílies: monògama independent, reconstituïda, conjugal, monoparental, homoparental, extensa/ múltiple/composta i transnacional/multilocal. Pel que fa a les llars poden ser: unipersonals, sense nucli, polígames encobertes, LAT parelles sense convivència (no viuen juntes) i relacions poliamoroses.

Interessant conferència on s’ha desgranat, des del punt de vista antropològic, l’extensa variabilitat de les formes familiars i de convivència en funció de l’àmbit cultural.